AVÍS LEGAL

Avís Legal

En virtut de la Llei 34/2002 de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic, l’informem que aquesta pàgina Web és propietat de BARNA LABOR ETT, SL., d’ara endavant BARNA LABOR. El nostre domicili social està situat a Esparreguera (Barcelona) , Av. Francesc Macià, 231, amb C.I.F. núm. B61055471, inscrita en el Registre Mercantil de Barcelona, Tom 28.793, Foli 194, Fulla B-142.283, CIF B61055471

L’accés a aquesta pàgina Web, que comprèn la navegació per la mateixa i la utilització de qualssevol recursos inclosos en ella, comporta la prèvia lectura, el coneixement i l’acceptació íntegra, expressa i sense reserves de les presents CONDICIONS GENERALS D’ÚS. , L’usuari s’abstindrà d’utilitzar aquest portal i operar per mitjà del mateix en cas de no estar d’acord amb les presents condicions d’ús.

BARNA LABOR es reserva el dret de modificar unilateralment la presentació i configuració de la nostra Web, i fins i tot suprimir-la de la Xarxa, així com els serveis i continguts prestats, en qualsevol moment i sense necessitat de previ avís.

Les presents condicions d’ús de la nostra pàgina Web, es regeixen per la normativa exclusivament aplicable a Espanya, quedant sotmesa a ella, tant els nacionals com els estrangers que la utilitzin.

Condicions d’Utilització i Accés:

Tots els continguts, textos i imatges presents en la nostra pàgina Web són propietat de BARNA LABOR i estan protegits per les lleis de Propietat Intel·lectual. Aquests continguts hauran de ser usats de manera correcta i lícita per l’usuari i, en particular, quedant obligat a utilitzar-los de manera diligent, correcta i lícita.

Tot el contingut d’aquesta pàgina Web ha d’utilitzar-se conforme a la bona fe, a la moral o als bons costums acceptats en l’ordre públic, i l’accés per part de l’usuari es troba sota la seva pròpia i exclusiva responsabilitat i sense que això constitueixi, sota cap circumstància, una relació professional, mercantil ni laboral alguna entre BARNA LABOR i l’usuari.

Està prohibida la transmissió de qualsevol tipus de dades per part de l’usuari d’aquesta Web que atempti contra els drets de propietat de tercers, siguin obscens, pornogràfics, difamatoris, de caràcter amenaçador, és a dir un material que pugui ser considerat delicte o falta en virtut del vigent Codi Penal.

L’usuari únicament té dret a l’ús privat dels continguts, textos, imatges, veus o estructura de la nostra pàgina Web, quedant expressament prohibida la reproducció, còpia, explotació, distribució, transformació o modificació d’aquests, tret que compti amb l’autorització expressa i per escrit de BARNA LABOR.

Responsabilitats per Danys i Perjudicis:

L’usuari de la nostra pàgina Web serà responsable dels danys i perjudicis que BARNA LABOR pugui sofrir directament o indirectament, a conseqüència de l’incompliment de qualsevol de les obligacions derivades establertes en el present Avís Legal.

Límit de Responsabilitat:

En cap cas BARNA LABOR serà responsable de danys i perjudicis que poguessin ocasionar:

  1. Qualssevol errors en els continguts d’aquesta pàgina Web o en els documents impresos des d’aquesta.
  2. Els productes i serveis així com les activitats visualitzades mitjançant links, directament o indirectament, a través d’aquesta pàgina Web. La presència d’aquests links, excepte manifestació expressa en contra per BARNA LABOR, té una finalitat merament informativa i en cap cas suposen un suggeriment, invitació o recomanació sobre els productes, serveis i activitats en qüestió.
  3. Qualssevol errors o interrupcions que es produeixin en l’accés a aquesta pàgina Web i per qualssevol errors en les aplicacions a les quals pugui accedir-se a través d’aquesta.
  4. Les avaries, caigudes, interrupcions i fallades de qualsevol tipus ocasionades per l’accés a aquesta pàgina Web en sistemes informàtics o de telecomunicació així com pels virus amb els quals aquests sistemes poguessin resultar infectats.
  5. La vulneració per part de tercers de la privacitat relativa a la utilització pels usuaris d’aquesta pàgina Web.
  6. Qualsevol altra circumstància relacionada directament o indirectament amb l’accés a aquesta pàgina Web.

L’exempció de responsabilitat prevista en aquest apartat, comprèn també els danys directes, indirectes i consecuenciales que sorgeixin en relació amb la utilització d’aquesta pàgina Web (o dels enllaços amb altres pàgines aquí recollides), independentment del lloc i el moment en quese produeixin o materialitzin els mateixos.

Aquesta exenciónse aplicarà igualment a qualssevol danys relatius a la pèrdua d’ingressos, interessos, beneficis, negocis, oportunitats, imatge, reputació comercial en el mercat i, en general, tant al lucre cessant com al mal emergent dels qui els sofreixin. L’accés a aquesta pàgina Web constitueix una renúncia expressa i definitiva per part de l’usuari a reclamar a BARNA LABOR per qualsevol dels fets al·ludits.

En cas de ser requerit per ordre judicial, BARNA LABOR col·laborarà amb les autoritats pertinents en la identificació de les persones responsables d’aquells continguts que puguin violar la llei.

La pàgina Web de BARNA LABOR connecta amb uns certs links d’altres pàgines web que pertanyen a tercers sobre els quals BARNA LABOR no té cap control. En aquests supòsits BARNA LABOR no assumeix cap responsabilitat ni compromís sobre la informació continguda en aquestes pàgines.