AVISO LEGAL

Avís Legal


En virtut de la Llei 34/2002 de serveis de la societat de la informació i del comerç electrònic, l’informem que aquesta pàgina web és propietat de BARNA LABOR ETT, SL., en endavant BARNA LABOR. El nostre domicili social està situat a Esparreguera (Barcelona), Avinguda. Francesc Macià, 231, amb C.I.F. núm. B61055471, inscrita al Registre Mercantil de Barcelona, Tom 28.793, Foli 194, Full B-142.283, CIF B61055471

L'accés a aquesta pàgina web, que comprèn la navegació dins seu i la utilització de qualssevol recursos que s’hi incloguin, comporta la prèvia lectura, el coneixement i l'acceptació íntegra, expressa i sense reserves d’aquestes CONDICIONS GENERALS D'ÚS. Si l'usuari no estigués d'acord amb les esemntades condicions d'ús, haurà d'abstenir-se d'utilitzar aquest portal i operar per mitjà seu.

BARNA LABOR es reserva el dret a modificar unilateralment la presentació i la configuració de la nostra web, i fins i tot suprimir-la de la Xarxa, així com els serveis i els continguts que s’hagin proporcionat, en qualsevol moment i sense necessitat de previ avís.

Aquestes condicions d'ús de la nostra pàgina web es regeixen per la normativa exclusivament aplicable a Espanya. Queden sotmesos a ella, tant les persones nacionals com les estrangeres que en facin ús.


Condicions d'Utilització i Accés:

Tots els continguts, textos i imatges que apareguin a la nostra pàgina web són propietat de BARNA LABOR i estan protegits per les lleis de Propietat Intel·lectual. Aquests continguts s’hauran d’utilitzar de forma correcta i lícita per l'usuari i, en particular, resten obligats a utilitzar-los de forma diligent, correcta i lícita.

Tot el contingut d'aquesta pàgina web ha de ser usat conforme a la bona fe, a la moral o als bons costums acceptats en ordre públic, i el seu accés per part de l'usuari ho és sota la seva pròpia i exclusiva responsabilitat i sense que això constitueixi, sota cap circumstància, cap mena de relació professional, mercantil ni laboral entre BARNA LABOR i l'usuari.

Està prohibida la transmissió de qualsevol tipus de dades que l'usuari pugui realitzar a aquesta web que atempti contra els drets de propietat de tercers, que siguin obscens, pornogràfics, difamatoris, de caràcter amenaçador, o de material que pugui ser considerat delicte o falta en virtut del vigent Codi Penal.

L'usuari únicament té dret a fer un ús privat dels continguts, dels textos, de les imatges, de les veus o de l’estructura de la nostra pàgina web, i té explícitament prohibida la reproducció, la còpia, l’explotació, la distribució, la transformació o la modificació d’aquests, llevat que es conti amb l'autorització expressa i per escrit de BARNA LABOR.


Responsabilitats per Danys i Perjudicis:

L'usuari de la nostra pàgina web serà responsable dels danys i perjudicis que BARNA LABOR pugui sofrir directament o indirectament, com a conseqüència de l'incompliment de qualsevol de les obligacions derivades establertes en aquest Avís Legal.


Límit de responsabilitat:

En cap cas BARNA LABOR serà responsable de danys i perjudicis que poguessin portar causa a:
  1. Qualssevol errors en els continguts d'aquesta pàgina web o en els documents que siguin impresos des d’ella..
  2. Els productes i els serveis, així com les activitats que puguin ser visualitzades mitjançant enllaços, directament o indirectament, a través d'aquesta pàgina web. La presència d’aquests enllaços, excepte si BARNA LABOR manifesta explícitament el contrari, té una finalitat merament informativa i en cap cas suposa un suggeriment, una invitació o una recomanació sobre els productes, els serveis i les activitats en qüestió.
  3. Qualssevol errors o interrupcions que es produeixin en l'accés a aquesta pàgina web i per qualssevol errors en les aplicacions a les quals pugui accedir-se a través seu.
  4. Les avaries, les caigudes, les interrupcions i les fallides de qualsevol tipus ocasionades per l'accés a aquesta pàgina web en sistemes informàtics o de telecomunicació, així com pels virus amb els quals els sistemes esmentats poguessin resultar infectats.
  5. La vulneració per tercers de la privadesa relativa a la utilització pels usuaris d'aquesta pàgina web.
  6. Qualsevol altra circumstància relacionada directament o indirectament amb l'accés a aquesta pàgina web.
L'exempció de responsabilitat prevista en aquest apartat comprèn també els danys directes, els indirectes i els consequencials que sorgeixin en relació amb la utilització d'aquesta pàgina web (o dels enllaços amb d’altres pàgines que es recullin aquí), independentment d'on i de quan aquests es produeixin o es materialitzin.

L’esmentada exempció inclou igualment qualssevol danys relatius a la pèrdua d'ingressos, d’interessos, de beneficis, de negocis, d’oportunitats, d’imatge, de reputación comercial en el mercat i, en general, tant el lucre que cessa com el dany emergent de qui els sofreixin. L'accés a aquesta pàgina web constitueix una renúncia explícita i definitiva per part de l'usuari a reclamar a BARNA LABOR per qualsevol dels fets al·ludits.

En tot cas, si, BARNA LABOR fos requerit per ordre judicial, col·laborarà amb les autoritats pertinents en la identificació de les persones responsables d'aquells continguts que puguin violar la llei.

La pàgina web de BARNA LABOR connecta amb certs enllaços d'altres pàgines web que pertanyen a tercers sobre els quals BARNA LABOR no té cap control. En aquests supòsits BARNA LABOR no assumeix cap responsabilitat ni cap compromís sobre la informació que contenen aquestes pàgines.